بيمارستان آموزشي و درمانی زارع ساري
۱۳۹۸ چهارشنبه ۴ ارديبهشت
br ENGLISH
ليست كارگاه هاي آموزشي

راهنماي گام به گام تدوين پروپوزال

PROPOSAL

تهيه و تنظيم :كتابخانه مركز روانپزشكي و سوختگي زارع

 مسعود مصدق

اسفند ماه 1397

 

گام اول:انتخاب عنوان دقيق پروپوزال

عنواني كه انتخاب مي كنيد روشن و ساده باشد. بايد كاملا مشخص كند كه شما مي خواهيد چه چيزي را و در چه شرايطي مطالعه كنيد. موضوع تحقيق شما بايد براي كسي كه پروپوزال رابررسي مي كند جذاب باشد و استفاده ازبودجه دولتي جهت انجام آن پروژه معقول به نظر برسد. دراين مرحله عنوان انتخابي بايد به تاييد استاد راهنماي شما برسد تا بتوانيد پروپوزال خودرا تدوين كنيد.

گام دوم:مقدمه پروپوزال

مقدمه معمولا با عبارتي كلي درباره حوزه مسئله پژوهش و تمركز بر مسئله اي خاص آغاز مي شود. به دنبال آن نيز توجيه يا دليل منطقي پرداختن به چنين مطالعه اي مي آيد.

گام سوم:بيان مسله يا اهميت موضوع

بيان مساله بايد مختصرو دقيق باشد (حداكثر1صفحه) وبا ذكر منبع نوشته شود بايد در اين بخش مشخص كنيد كه مسله مشكل چيست؟                  

و به پيامدهاي مسله وخطرات ناشي ازآن اشاره كنيد. ودرپايان علت واهميت موضوع خود را با ارائه توضيحات و راه حل بيان كنيد و ضرورت انجام پژوهش خود رامطرح كنيد.

گام چهارم:بررسي متون يا پيشينه تحقيق

در بررسي متون بامراجعه به كتب ، مجلات داخلي و خارجي ، تماس با ساير محققين و استفاده از بانكهاي الكترنيك داخلي و خارجي ميتوان مروري بر مطالعات ساير محققين در زمينه كار خود يا مشابه آن داشت وبا مطالعه آنها از تجربيات ونتايج بدست آمده استفاده كرد. ذكر منابع ضروري ميباشد (حداقل 3منبع).در اين بخش درواقع بايد به ذكر پژوهش هايي بپردازيد كه شما قصد داريد يافته هاي آن ها را تكميل كنيد ، اشتباهات آن ها را رفع نماييد ويا نتايج آنها را رد كنيد.

گام پنجم:اهداف و فرضيات

1.اهداف كلي :هدف كلي درواقع همان عنوان مطالعه است با اين تفاوت كه با لغت هاي  قابل معني كه كاربرد دقيق و واضحتري دارند شروع مي شود .«تعيين يا  شناخت» اندازه گيري.

2.اهداف اختصاصي (ويژه يا جزيي): اهداف جزئي در واقع جزئي ازهدف كلي بوده و مقق با بيان اين اهداف   دقيقا" تصريح مي كند كه در اين تحقيق چه انجام ميشود و چه انجام  نمي شود. در اهداف جزئي هم بايد از افعالي نظير تعيين كردن . مقايسه كردن . اثبات كردن . محاسبه كردن و برقراركردن استفاده كرد و از بكار گيري افعال مبهم نظير فهميده ، مطالعه كردن  و اذعان كردن دوري نمود.

3. فرضيات:فرضيه حدسي است علمي وعقلاني درباره چگونگي روابط بين دو يا چند متغير كه روابط متغييرها رابر احساس حدسي و فرضيه مطرح ميكنيد و دونوع فرضيه وجود دارد:(بين دومتغيير : تفاوت وجود دارد /تفاوت وجود ندارد يا رابطه معنايي دارند / رابطه معنايي ندارند)

4.سوالات تحقيق: متغييرهايي كه در پژوهش خود مورد بررسي قرارميدهيم را به صورت سوال مطرح ميكنيم .(بطور مثال:آيا داروي لوزارتان روي درمان عارضه ايسكمي مغزي اثردارد؟ )

گام ششم : طراحي تحقيق و روش اجرا

1.جامعه آماري : جمعيتي است كه مطالعه بر روي آن انجام مي شود  و لزوما" اين جامعه انسانها نيستند بلكه مي تواند پديده ها، اشيا وموجودات زنده باشند و تعيين تعداد نمونه هم بسته به نوع جامعه متفاوت است مي توانيد با راهنمايي استاد خود تعداد نمونه را مشخص كنيد.

2. روش ها ابزار گردآوري داده ها : اگر تحقيق مبتني برروش اسنادي باشد ، اطلاعات ممكن است از كتاب ها ، مقلات  و آمارنامه ها ، سخنراني ها ،اخبار و تصاوير گرد آوري شود . اما اگر تحقيق مبتني بر روش ميداني باشد از تكنيك هاي (پرسشنامه ،مصاحبه ، مشاهده ، روشهاي آزمايشگاهي ، فيش برداري ، پرونده بيماران) استفاده ميكنند . در اين قسمت پروپوزال حتما بايد توضيح دهيد كه ازچه ابزاري براي گردآوري پژوهش خود استفاده مي كنيد و بايد مشخص شود كه محقق چگونه ، درچه موقعيتي ،  در چه محيطي ، درچه زماني، ازچه كساني وتوسط چه فردي ازاين وسيله براي جمع آوري داده هاي مورد نياز استفاده خواهد كرد وچه متغيرهايي مورد پژوهش قرار ميگيرند.

3.روش تحليل داده ها: دراين بخش بايد تعيين كنيد كه از روش آمارتوصيفي استفاده مي كنيد يا آمار استنباطي. آمار توصيفي شرايط موجود را توصيف مي كند و در نهايت درصد فراواني متغييرها را مشخص ميكند اما آمار استنباطي عملكرد يا ارتباط بين دو يا چند متغيير ويارابطه علت ومعلولي آنها را مورد بررسي قرار مي دهد ويا پيش بيني مي كند لازم به ذكر است كه تحليل داده ها از نظر و.... انجام مي شود.Metalab.spssآماري توسط نرم افزارهاي آماري نظير

گام پنجم :جدول متغييرها:

دراين بخش كه جدول بطور پيش فرض در فرم خام پروپوزال آمده  است  كافيست تمام متغيرها ي  تحقيق بطور دقيق  درجدول متغيرها وارد شود و علاوه بر آن تعيين كنيد كه هر يك از اين متغيرها دركدام دسته (وابسته ، مستقل ، زمينه اي ،  مداخله گر)قراردارند و اينكه جزو مقياسهاي كمي هستند يا كيفي ؟و ابزارسنجش هريك از متغييرها چيست؟(فرم جمع آوري / يافته پزشك /شناسنامه...)

گام ششم: تعريف واژه ها

از آنجا كه بسياري از واژه ها و اصطلاحات  معاني گوناگوني دارند لازم است واژه ها و اصطلاحات بكار برده در طرح تحقيق هم از لحاظ نظري (تعريف مفهومي) و هم از لحاظ عملي (تعريف عملياتي) با ذكر منبع بطور مشخص و روش بيان شود.

گام هفتم:ملاحظات اخلاقي:

دراين بخش بر اساس ليست 26موردي كدهاي اخلاقي (پيوست پرسشنامه طرح تحقيقاتي ) وباتوجه به روش مطالعه ، كدهاي اخلاقي مرتبط رامشخص كنيد وذكر فرماييد 0

 درصورت نياز به اخذ رضايت كتبي فرم رضايت نامه آگاهانه كتبي ضميمه گردد .

گام هشتم:هزينه ها:

دراين قسمت نيز جدول هزينه ها قرار دارد كه بايد زمان وهزينه پيشنهادي تاحد امكان با ذكر جرئيات و زير بخشهاي متناسب با كل پژوهش ذكر شود براي ارائه بودجه پيشنهادي نيز ميتوان يا بر اساس الگوي مرحله اي اقدام كرد يا بر اساس ميزان كاري كه مجري يا مجريان طرح بر حسب نفر/ساعت انجام خواهند داد.

بهتر است درهر دوحالت هزينه هاي جنبي از قبيل سفر، تجهيزات و غيره نيز به صورت جداگانه ذكر شود.

 

گام نهم:منابع وماخذ

رفرنس نويسي درپايان نامه هاي پزشكي " بر اساس روش ونكور هست ودقت داشته باشيد كه درسيستم رفرنس نويسي ونكور ليست منابع به ترتيب استفاده در متن مي آيد و به ترتيب زير نوشته مي شود:

 (نام خانوادگي نويسنده اول بطور كامل ، حرف اول نام  كوچك ، نام خانوادگي نويسنده دوم بطور كامل ، حرف اول نام كوچك ،  عنوان منبع يا مقاله ، نام مجله يا كتاب ، سال نشر، جلد (شماره مجله )( شماره صفحه)

پايان

1398/01/18
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Powered by DorsaPortal